5 seneste nyheder

15/01 2018 @ 21:04
04/12 2017 @ 21:52
19/09 2017 @ 19:09
19/09 2017 @ 19:04

Side 1 af 44    >   >>

Arrangementer

 se flere arrangementer >>>

10 seneste50 senesteOpslagstavlenKampreferaterwww.tipsbladet.dkSaebyAvis.dk

Nyhedsoversigt

Referat af ordinær generalforsamling

21/04 2018 @ 07:22
Resumé:

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling i Syvsten IF

Mandag d. 16. april 2018 kl. 19.30

Antal: 21

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent: Jens Heden.
 2. Formandens beretning: Kim Christensen

Endnu et år er gået, og der er sket mange ting både godt og skidt, men noget er sikkert, og det er: alt, hvad der foregår i idrætsforeningen, bliver udført af vores store flok frivillige hjælpere. Uden jer vil det være umuligt at skabe de rammer for vores aktive medlemmer. Det er en fornøjelse at bruge sin tid sammen med jer alle. Det sammenhold som er i klubben på kryds og tværs er helt specielt, og gør at det er et dejligt sted at komme for alle.

Tiden går og vi følger med. Vi går hvert år igennem en masse arrangementer, og det vil være dumt at sige andet end at de som altid er blevet afviklet med stor succes og sikkerhed. Januar festen skriver historie hver gang. Den bliver afviklet, og den tradition er der ingen, der kan rokke ved så længe hallen bevares. Det er selvfølgelig det samme med de øvrige arrangementer.

kan vist godt siges at hallen er i fokus, både lige nu, men også det seneste års tid, det startede med at hallen blev lukket først i februar. Derefter skulle den igennem forskellige instanser, inden der kunne tages en beslutning om noget. Det var en hård tid for alle omkring foreningen. Hvor står vi? Hvad skal der ske og hvad kommer der til at ske med os? Nogle af vores aktiviteter blev flyttet til andre haller, og der blev arrrangeret fællestræninger for andre brugere. Resultatet blev at den fik et år - indtil 1. maj 2018, så nu ruller bølgerne igen.

Der er kommet et alternativ mere på siden sidste år, nemlig at Vendsyssel Håndbold vil overtage       driften af hallen, fordi de kan etablere en fast base til deres klub. Er det så godt eller skidt for os? Det må tiden jo vise, men der skal klare linjer og aftaler fra alle sider ellers kommer tingene ikke til at lykkes. Så vi afventer  igen hvilken beslutning der bliver taget fra kommunens side. Men en ting er sikkert: vi vil ikke gå med under hvilke som helst beslutninger, ellers må vi kæmpe. Der blev i hvert fald gjort opmærksom på at vi eksisterede til KFU arrangement i starten af februar, hvor vi bad om klarhed og afklaring vedrørende hallens fremtid og dermed også SIF’s fremtid.

Fremtiden har vi også forsøgt at se lyst på trods alt.  Der er så mange ting der gør, at det kun kan være     positivt, derfor blev vi i bestyrelsen enige om at deltage i DGI’s  Bevæg dig for livet forløb. Dette udviklingsforløb vil give os nogen værktøjer til at organisere os bedre i klubben. Noget af de valgte at holde fokus på er:

At få skabt synlighed af opgaver for de enkelte bestyrelsesposter

At få fordelt opgaver ud på andre end kun bestyrelsen

At udvide skaren af frivillige til bl.a. at passe cafeteriet, stå for bemanding, samt indkøb.

Det har bragt os langt omkring, men har givet os en vis afklaring i forhold til, hvordan vi kommer videre og forhåbentlig bliver en endnu bedre forening at færdes i, for alle aldre. Forløbet blev startet op i januar 2018 og forventes afsluttet hen over året 2018

I året 2017 måtte vi sige farvel til en af klubbens ildsjæle. Det har berørt os alle rigtig meget. Lindy Nielsen satte dybe spor i os alle og i klubben. Hans måde at se tingene på, hans måde at involvere sig på, vi glemmer ham ikke. Lindy var aktiv til det sidste og opnåede at blive æresmedlem i klubben. Lindy var ikke den eneste i klubregi, der tabte kampen til kræften. Tove Nielsen og Olav Sørensen. Vi savner dem alle, og takker dem for indsatsen i foreningen.

Tak til alle for en uvurderlig hjælp i året der er gået. Optimismen må bevares og Syvsten IF vil også bestå i fremtiden. Vi skal nyde hver dag og hinandens selskab.

 

 

 1. Afdelingernes beretninger:

Fodbold: Ole Heden

Serie 3 blev til serie 4. Serie 6 – en ok sæson. 12 nye spillere under 20 år kom til klubben. Tak til sponsorer og hjælpere.

Badminton: Inge Nørbjerg Rasmussen

Afdelingen har ca. 30 motionsspillere, som spiller mandage 18 – 21. Mandag er er stadig fra 16- 18 ungdomstræning, og fredag miniton far 16 – 17. ungdomsafdelingen mønstrer desværre kun 10 medlemmer, men de kommer trofast til træning hver gang. Hallukning fra februar til maj gjorde at motionsspillere fik timer i Dybvadhallen, for dem der ønskede det. Ungdomsspillerne havde et træningsfællesskab med Voerså. Ungdomsspiller har deltaget i kommunemesterskabet og fik en 2. plads i herredouble. De har også deltaget i en fællestræning på Stidsholt ungdomsskole med ”stjernerne”Kamilla og Christina og efterfølgende foredrag

Cafeteria: Inge Nørbjerg Rasmussen

Der har været begrænsede åbningstider. Betjeningen er blevet forestået af den faste stab og fodboldspillere. Der har været en del udlejning af lokalet til medlemmer og ”fremmede”. En strikke/hækleklub opstod 26. oktober 2017 og er blevet afviklet hver 3. – 4. uge siden. Facebook, opslag og mund -til -mund metoden har virket og der er over 20 fremmødte hver gang. Fodboldafdelingen holder fællesspisning for fodboldspillerne hver måned.

-

 1. Fremlæggelse af regnskab: Stefan Nielsen

Fodbold:                                        - 64.587 kr.

Badminton:                                        4.963 kr.

Diverse arrangementer:                 167.796 kr.

Cafeteria:                                       22.242 kr.

Lokaleudgifter:                              -52.242 kr.

Hovedafdeling:                                  2.958 kr.

Årets resultat:                                80.984 kr.

 

 1. Indkomne forslag

Vedtægtsændringer. Inge fremlagde bestyrelsens ønsker om at tilrette enkelte formuleringer, så vedtægterne er svarende til praksis.

Ændringerne blev vedtaget af generalforsamlingen.

Vedtægter ser således ud:

Gældende vedtægter for Syvsten IF

§1

Foreningens navn er Syvsten Idrætsforening, og dens hjemsted er Syvsten by i Frederikshavn kommune

§2

Det er foreningens formål at samle egnens sportsudøvere under mottoet ”Sport og godt kammeratskab”.

§3

Det er foreningens pligt at oprette afdelinger i de idrætsgrene, der er behov og interesse for.

§4

I foreningen kan optages såvel mandlige som kvindelige medlemmer, enten som aktive eller passive.

§5

Foreningens medlemmer er underkastet de af bestyrelsen til enhver tid givne anordninger samt love og bestemmelser, der er givet af Dansk Idrætsforbund og de special forbund, som foreningen til enhver tid måtte være medlem af. Overtræder et medlem disse love og forskrifter eller udviser en opførsel, der gør vedkommende uværdig til fortsat at stå som medlem, kan hovedbestyrelsen under ansvar overfor generalforsamlingen ekskludere den pågældende af foreningen. I mindre graverende tilfælde kan hovedbestyrelsen idømme karantæne. Ved eksklusion har den pågældende ret til at møde op på førstkommende generalforsamling, og der få sagen forelagt.

§6

Kontingentet fastsættes af hovedbestyrelsen (i samråd med udvalgsmedlemmer.)

§7

Intet medlem må have mere end 2 mdrs. restance. Restance herudover kan medføre udelukkelse af foreningen. Genoptagelse kan først finde sted når restancer er betalt. Bestemmelser om disse ting træffes af hovedbestyrelsen.

§8

Hovedbestyrelsen har ret til at meddele hel eller delvis kontingentfrihed, når særlige omstændigheder gør gældende.

§9

Som æresmedlemmer kan udnævnes medlemmer, der på en eller anden måde har gjort sig fortjent til foreningens særlige udmærkelse. Æresmedlemmer udnævnes af hovedbestyrelsen.

§10

Foreningen består af senior- og en ungdomsafdeling.

§11

Foreningens ledelse forestås af en hovedbestyrelse på 5 - 7 medlemmer valgt af generalforsamlingen, som afholdes i årets første 4 måneder. Valgperioden for disse medlemmer er 2 år. Endvidere vælges 2 suppleanter, hvis valgperiode er 1 år. Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forbindelse med et bestyrelsesmedlem. Foreningens bestyrelse kan meddele særlig fuldmagt.

§12

På generalforsamlingen vælges i ulige år 3 - 4 medlemmer og i lige år 2 - 3 medlemmer til hovedbestyrelsen

§13

På generalforsamlingen vælges ligeledes 2 revisorer hvis funktionstid er 2 år, de afgår skiftevis hvert andet år.

Ligeledes vælges 1 revisorsuppleant for 1 år.

§14

Hovedbestyrelsen repræsenterer klubben såvel udadtil som indadtil.

§15

Hovedbestyrelsen er pligtig til at holde et møde om måneden.

§16

Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og nedsætter de fornødne udvalg for foreningens drift.

§17

Sekretæren skal føre protokol over generalforsamlinger og hovedbestyrelsesmøder.

§18

Udtræder i valgperioden et udvalgsmedlem, indsættes en suppleant som udpeges af bestyrelsen.

§19

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§20

Indvarsling til generalforsamling skal bekendtgøres i de lokale medier og klubbens infosider med mindst 7 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må tilsluttes formanden senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Dagsorden for enhver ordinær generalforsamling er følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Afdelingernes beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Valg til bestyrelse jf. §12)
 7. Valg af suppleanter.
 8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 9. Eventuelt.

§21

Generalforsamlingen ledes af dirigenten, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Alle medlemmer over 16 år har stemmeret, men er ikke valgbare før det fyldte 18 år. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal, står stemmerne lige, bortfalder forslaget.
Ved personvalg foretages der dog omvalg mellem de to kandidater. Til lovændring kræves der 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.
Ved alle valg, hvor flere end der vælges, er bragt i forslag, og ved afgørelse om eksklusion, skal afstemningen ske skriftligt. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter hovedbestyrelsens skøn, eller når mindst 15 stemmeberettigede medlemmer indsender skriftlig begæring herom til hovedbestyrelsen med opgivelse af forhandlingsemne. 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal.
Foreningens regnskabsår må følge den ordinære generalforsamling, således at hovedkassereren i god tid kan afgive regnskabet til revisorerne.
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse af generalforsamlingen. Mindst hvert tredje måned skal hovedbestyrelsen holde møde for at drøfte foreningens økonomiske status som helhed.

§22

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse med en majoritet på ¾ af de fremmødte på to, med 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger.

§23

I tilfælde af opløsning tager den sidst afholdte generalforsamling beslutning om anvendelse af foreningens ejendom og formue. Disse må dog kun anvendes til idrætslige formål i Syvsten by.

§24

Alle tidligere love ophæves hermed. Således vedtaget på generalforsamlingen 2. juni 2009. 16. april 2018

 

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er: Kim Christensen (genopstiller). Genvalgt

Mikael Nielsen (genopstiller) Genvalgt

Inge N Rasmussen (genopstiller ikke)

Nyvalgt Leif Sørensen

 1. Valg af suppleanter: pt. Ivan Mortensen(Genvalgt)

Boris Christensen genopstiller ikke)

Nyvalgt: Niels Erik Juul

 

 1. Valg af revisor. På valg er Jens Heden (genopstiller) Genvalgt

Valg af revisor for 1 år: Inge Nørbjerg Rasmussen

Valg af suppleant for 1 år: Gunnar Nielsen

 

 1. Eventuelt.

Snak om hallens fremtid/ Vendsyssel håndbold

Bevæg dig for livet – foreningsudvikling/ organisering

80 års jubilæum – fejres i september.

SIF’s Venner opfordrer til ansøgninger.

Renovering af cafeteria/ køkken er tiltrængt.

 

 

 

Referent: Inge Nørbjerg Rasmussen

  Skrevet af: Inge Rasmussen      
©2009 - 2019
Syvsten Idrætsforening
Design | VirtuRex Design | | Indholdsfortegnelse | admin
VirtuRex Design anbefaler Meebox til din hjemmeside.