5 seneste nyheder

15/01 2018 @ 21:04
04/12 2017 @ 21:52
19/09 2017 @ 19:09
19/09 2017 @ 19:04

Side 1 af 44    >   >>

Arrangementer

 se flere arrangementer >>>

Vores historieVedtægterOpslagstavlenFaste arrangementer

Gældende vedtægter for Syvsten IF

§1 Foreningens navn er Syvsten Idrætsforening, og dens hjemsted er Syvsten by i Frederikshavn kommune
§2 Det er foreningens formål at samle egnens ungdom under mottoet ”Sport og godt kammeratskab”.
§3 Det er foreningens pligt at oprette afdelinger i de idrætsgrene, der er behov og interesse for.
§4 I foreningen kan optages såvel mandlige som kvindelige medlemmer, enten som aktive eller passive.
§5 Foreningens medlemmer er underkastet de af bestyrelsen til enhver tid givne anordninger samt love og bestemmelser, der er givet af Dansk Idrætsforbund og de special forbund, som foreningen til enhver tid måtte være medlem af. Overtræder et medlem disse love og forskrifter eller udviser en opførsel, der gør vedkommende uværdig til fortsat at stå som medlem, kan hovedbetyrelsen under ansvar overfor generalforsamlingen ekskludere den pågældende af foreningen. I mindre graverende tilfælde kan hovedbestyrelsen idømme karantæne. Ved eksklusion har den pågældende ret til at møde op på førstkommende generalforsamling, og der få sagen forelagt.
§6 Kontingentet fastsættes af hovedbestyrelsen (i samråd med udvalgsmedlemmer.)
§7 Intet medlem må have mere end 2 mdrs. restance. Restance herudover kan medføre udelukkelse af foreningen. Genoptagelse kan først finde sted når restancer er betalt. Bestemmelser om disse ting træffes af hovedbestyrelsen.
§8 Hovedbestyrelsen har ret til at meddele hel eller delvis kontingentfrihed, når særlige omstændigheder gør gældende.
§9 Som æresmedlemmer kan udnævnes medlemmer, der på en eller anden måde har gjort sig fortjent til foreningens særlige udmærkelse. Æresmedlemmer udnævnes af hovedbestyrelsen.
§10 Foreningen består af senior- og en ungdomsafdeling.
§11 Foreningens ledelse forestås af en hovedbestyrelse på 5 - 7 medlemmer valgt af generalforsamlingen, som afholdes i årets første kvartal. Valgperioden for disse medlemmer er 2 år. Endvidere vælges 2 suppleanter, hvis valgperiode er 1 år. Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forbindelse med et bestyrelsesmedlem. Foreningens bestyrelse kan meddele særlig fuldmagt.
§12 På generalforsamlingen vælges i ulige år 3 - 4 medlemmer og i lige år 2 - 3 medlemmer til hovedbestyrelsen
§13 På generalforsamlingen vælges ligeledes 2 revisorer hvis funktionstid er 2 år, de afgår skiftevis hvert andet år.
§14 Hovedbestyrelsen repræsenterer klubben såvel udadtil som indadtil.
§15 Hovedbestyrelsen er pligtig til at holde et møde om måneden.
§16 Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og nedsætter de fornødne udvalg for foreningens drift.
§17 Sekretæren skal føre protokol over generalforsamlinger og hovedbestyrelsesmøder.
§18 Udtræder i valgperioden et udvalgsmedlem, indsættes en suppleant som udpeges af bestyrelsen.
§19 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
§20 Indvarsling til generalforsamling skal bekendtgøres i den lokale presse med mindst 7 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må tilsluttes formanden senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Dagsorden for enhver ordinær generalforsamling er følgende:
  • Valg af dirigent.
  • Formandens beretning.
  • Afdelingernes beretning
  • Fremlæggelse af regnskab.
  • Indkomne forslag.
  • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af suppleanter.
  • Valg af 1 revisor.
  • Eventuelt.
§21 Generalforsamlingen ledes af dirigenten, der afgør alle spørgsmål ved- rørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Alle medlemmer over 16 år har stemmeret, men er ikke valgbare før det fyldte 18 år. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal, står stemmerne lige, bortfalder forslaget.
Ved personvalg foretages der dog omvalg mellem de to kandidater. Til lovændring kræves der 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.
Ved alle valg, hvor flere end der vælges, er bragt i forslag, og ved afgørelse om eksklusion, skal afstemningen ske skriftligt. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter hovedbestyrelsens skøn, eller når mindst 15 stemmeberettigede medlemmer indsender skriftlig begæring herom til hovedbestyrelsen med opgivelse af forhandlingsemne.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal.
Foreningens regnskabsår må følge den ordinære generalforsamling, således at hovedkassereren i god tid kan afgive regnskabet til revisorerne.
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse af generalforsamlingen. Mindst hvert tredje måned skal hovedbestyrelsen holde møde for at drøfte foreningens økonomiske status som helhed.
§22 Til foreningens opløsning kræves vedtagelse med en majoritet på ¾ af de fremmødte på to, med 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger.
§23 I tilfælde af opløsning tager den sidst afholdte generalforsamling beslutning om anvendelse af foreningens ejendom og formue. Disse må dog kun anvendes til idrætslige formål i Syvsten by.
§24 Alle tidligere love ophæves hermed. Således vedtaget på generalforsamlingen 2. juni 2009.
©2009 - 2019
Syvsten Idrætsforening
Design | VirtuRex Design | | Indholdsfortegnelse | admin
VirtuRex Design anbefaler Meebox til din hjemmeside.